ដៃគូ និងសម្ព័ន្ធ

អន្ដរការីណែនាំ​ និងក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធ

តើ​អ្នក​មាន​ក្រុមការងារជួញដូររួចហើយ និងកំពុង​ស្វែងរក​ផលិតផល​បន្ថែមទៀត​ឬ? តើ​អ្នក​​ជា​​អន្តរការី ដែល​ផ្ដល់​សេវាជួញដូរ​នៅលើអ៊ីនធើណិត​​ដល់​អតិថិជន​តាមរយៈ​​កម្មវិធី​ជួញដូរ​លើ MetaTrader ឬ?

ដោយសារ MT4, MT4 BRIDGE, ​អន្តរការី​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោកអាច​ភ្ជាប់​ម៉ាស៊ីនមេ MetaTrader របស់ខ្លួន មក​កាន់ម៉ាស៊ីមេរបស់​យើង និង​បញ្ជូន​ការបញ្ជា​ជួញដូរ​របស់​អតិថិជន​មកឱ្យ​យើង។ អ្នក​ក៏​អាច​កាត់បន្ថយ​ហានិភ័យ​របស់អ្នក និង​រ៉ាប់រង​លើការជួញដូរ​របស់​អតិថិជន​បានមួយផ្នែក ឬ​ទាំងស្រុង។ យើង​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​នូវ​ជម្រើសប្រតិបត្តិ​ការ​បញ្ជា​ជួញដូរ​លើ​កម្មវិធី MT4 របស់អ្នក​ផ្ទាល់ ឬ​ការផ្ញើ​សំណើ​របស់​អតិថិជនអ្នក​ មកកាន់យើង។ បន្ទាប់មក អ្នក​នឹងអាចអះអាងបញ្ជាក់​សំណើ​​របស់អតិថិជនភ្លាមៗ ​ក្រោយ​ពេល​យើង​បាន​អះអាងបញ្ចាក់​រួច។ អ្នកអាច​គិតថ្លៃ​កម្រៃជើងសារពី​អតិថិជន និង/ឬ​ គម្លាត​កាន់​តែ​ច្រើន​ ខណៈ​ដែល​អ្នក និង​អតិថិជនរបស់អ្នក ​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​ពី​សន្ទនីយភាព​ចម្រុះ គំរូ​ជួញដូរ​ដែល​មាន​តម្លាភាព ការប្រតិបត្តិ​តម្លៃ​លើ​ទីផ្សារ​ល្អ​បំផុត គម្លាតខុសគ្នា​តិចតួច និង​ផលប្រយោជន៍​ជាច្រើន​ផ្សេង​ទៀត។

Please fill in and then submit the form below. We will arrange an interview for you as soon as possible.

Company Name
Name
Mobile Phone Number
Local Phone Number
កម្មវិធី​ផ្ញើសារ​ខ្លីៗ (IM) ឧ ៖ SKYPE,YAHOO,LINE
Email Address
Country
State/Province/County
Forex Broking Experience None
1 year
2 years
3 years
5 years or more
How many people are there currently on your team? None
1-10
11-20
21-50
Over 50
Other Information
អំពី​យើង
កម្មវិធី (ប្រព័ន្ធសេវាកម្ម)
ប្រភេទគណនី
ព័ត៌មានទីផ្សារ និងការវិភាគ
មណ្ឌល​សិក្សា
ដៃគូ និងសម្ព័ន្ធ